Facebook
Icing Smiles

Aansprakelijkheid

Stichting Icing Smiles is een organisatie die gebruik maakt van vrijwilligers.

Stichting Icing is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van vrijwilligers en anderen die Stichting Icing Smiles inschakelt.

Iedere aansprakelijkheid van Stichting Icing Smiles is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van een door Stichting Icing Smiles gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Stichting Icing Smiles komt.

In ieder geval vervallen alle vorderingsrechten uit welke hoofde ook jegens Stichting Icing Smiles in verband met de uitvoering van de door haar verrichte werkzaamheden na één jaar na het moment waarop de aanvrager bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na twee jaar na de uitvoering van de werkzaamheden door Stichting Icing Smiles.